BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S : 3334 /BXD-KTXD
V/v: ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2298/SXD-KTKH ngày 18/11/2014của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, côngtrình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nướcthu hồi đất. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 69/2009/NĐ-CPngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì đối với nhà ở, côngtrình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, được bồi thường bằng giá trịxây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xâydựng ban hành. Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diệntích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, côngtrình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quyđịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất không quy địnhcụ thể việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình. Tuy nhiên để phục vụtốt hơn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xétban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xâydựng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh