BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3334/TCT-PC
V/v: xử lý vướng mắc về hóa đơn

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1454/CT-TTra ngày19/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGTtrongtrường hợp bị cơ quan Thuế áp dụngbiện pháp cưỡng chế “Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT trong trường hợp bị cơ quan Thuếáp dụng biện pháp cưỡng chế “Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”, ngày25/8/2014 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3572/TCT-PC trả lời Cục Thuế tỉnhQuảng Ngãi (có bản photocopy kèm theo). Theo đó“…..Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp sau khi Quyết định về việc áp dụngcưỡng chế bng biệnpháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trịsử dụng có hiệu lựcthi hành, các doanh nghiệp vn xuất hóa đơn thuộc Quyết định và Thông báo nêu trên để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sẽ bị xửphạt vi phạm hành chính theo qui định tại Khoản 5 Điều 38 Nghịđịnh số 109/2013/NĐ-CP ”.

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Hoàng Nguyên,theo nội dung công văn số 1454/CT-TTra của Cục Thuế thì Công ty TNHH HoàngNguyên xuất hàng hóa trừ nợ vay cho 03 cá nhân nhưng không xuất hóa đơn, khôngkê khai doanh thu, thuế GTGT đầu ra (không phải là sử dụng hóa đơn cơ quan Thuếđã có “Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”). Công ty TNHH Hoàng Nguyên đã sử dụng chứngtừ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp (đối vớitrường hợp xuất hàng hóa trừ nợ cho ông Nguyễn Khắc Thông, ông Trần Xuân Thắng).

Như vậy Công ty TNHH Hoàng Nguyên đã có hành vi trốn thuế vàhành vi này bị xử phạt theo quy địnhtạiĐiều 11 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủquy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuếvà cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế “Điều 11. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 của Luậtqun thuế thì bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, s tiền thuế gian lận, như sau:

1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lậnđối với người nộp thuế vi phạm lần đầu không thuộc các trường hợp quy định tạiĐiều 10 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹtrở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

(...) e) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặcghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thực tế thanh toán của hàng hóa , dịch vụ đã bán và bị phát hiện sauthời hạn nộp h sơ khai thuế.

(...) k) Sử dụng hóa đơn, chứng từ, tài liệu không hợp pháptrong các trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuếđược hoàn”.

Đề nghị Cục Thuế xác định cụ thể hành vi vi phạm của Công tyTNHH Hoàng Nguyên để áp dụng quy định xửlý vi phạm đúng quy định, phù hp với thực tế hoạt động của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, Vụ TTra, Vụ KK&KTT, Vụ QLN & CCNT;
-
Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn