BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3335 TCHQ/KTTT
V/v thuế NK mặt hàng Fastum gel tube 30g

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1993/HQTP .NV ngày 23/06/2003 của đơn vị về thuế nhập khẩu mặt hàng Fastum gel tube 30g theo tờ khai nhập khẩu số 8038/NKD /SBTSN ngày 13/5/2003, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định sửa đổi, bổ sung 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Tham khảo “Thuốc và Biệt dược-năm 2000” và toa thuốc Fastum gel.

Mặt hàng Fastum gel tube 30g dạng gen được sử dụng để bôi ngoài da điều trị giảm đau thuộc mã số 3004.90.54-thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, căn cứ hàng thực nhập để áp mã và tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn