BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3335/TCT-CS
V/v phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2012

Kính gửi: Cục thuếthành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16690/CT-HTrngày 3/7/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc lập hóa đơnđối với khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư (2% tiền báncăn hộ) nêu tại công văn số 27702/CT-HTr ngày 27/10/2011 của Cục thuế thành phốHà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế GTGT đối với khoản kinh phíbảo trì sở hữu chung của nhà chung cư, ngày 16/5/2012 Bộ Tài chính đã có côngvăn số 6547/BTC-TCT hướng dẫn cụ thể như sau:

Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán căn hộchung cư theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP trong hợp đồng có thỏa thuậnchủ đầu tư thu khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư (2%tiền bán căn hộ) thì khoản kinh phí bảo trì này chủ đầu tư không phải kê khai,tính và nộp thuế.

Chủ đầu tư thực hiện kê khai, tính nộp thuế(GTGT, TNDN) đối với doanh thu từ bán căn hộ chung cư (không bao gồm khoản kinhphí bảo trì) theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất củaCục thuế thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với khoản kinh phí bảo trìphần sở hữu chung của nhà chung cư (2% tiền bán căn hộ) nêu tại công văn số27702/CT-HTr ngày 27/10/2011.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố HàNội được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn