BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3336 TCHQ/KTTT
V/v mã số tính thuế NK mặt hàng Fatty alcohol ethoxylat

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Cục thuế

Trong quá trình thực hiện phân loại mã số tính thuế nhập khẩu mặt hàng Fatty Alcohol Ethoxylat- chất tác nhân hữu cơ tẩy rửa bề mặt không ion (thực hiện theo công văn số 1049/TC /TCT ngày 9/2/2001 của Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan có một số ý kiến vướng mắc như sau:

Theo công văn hướng dẫn 1049 TC/TCT nêu trên thì: Mặt hàng được xác định là Fatty Alcohol Ethoxylat- chất tác nhân hữu cơ tẩy rửa bề mặt không ion thuộc mã số 3402.13.00.

Tuy nhiên, căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung số 67/1999/QĐ-BTC ngày 24/6/1999 và 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì: mặt hàng thuộc mã 3402.13.00 được quy định đối với chất hoạt động bề mặt hữu cơ “Dạng ion”.

Qua nghiên cứu, xem xét tham khảo chú giải danh mục HS mặt hàng chất tác nhân hữu cơ tẩy rửa bề mặt “ Loại không ion” thuộc mã 3402.13 (mã sáu số).

Như vậy, giữa Biểu thuế nhập khẩu hiện hành và chú giải Danh mục HS đã có những quy định không thống nhất dẫn đến vướng mắc trong việc xác định mã số tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng “ Loại không ion”.

Để khắc phục vướng mắc trên, trước mắt Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời vẫn được thực hiện áp mã tính thuế nhập khẩu mặt hàng nêu trên theo công văn 1049 TC/TCT. Đồng thời kính đề nghị Tổng Cục thuế xem xét, và sửa đổi kịp thời trong lần sửa biểu tới./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng