BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3336/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nguyên phụ liệu dư thừa khi tiêu hủy

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Giầy Thống Nhất.
(Đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 06/CV-CTCPGTN ngày 14/06/2012 của Công ty cổphần giầy Thống Nhất về việc xin miễn thuế đối với số nguyên phụ liệu, sản phẩmgiầy gia công hư hỏng khi tiêu hủy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Vềviệc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để gia công giầy của Công tycổ phần giầy Thống Nhất, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vịcó liên quan về vấn đề này và báo cáo Bộ Tài chính xem xét xử lý. Tổng cục Hảiquan sẽ có văn bản trả lời Công ty trong thời gian sớm nhất.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Giầy Thống Nhất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông