VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3337/VPCP-KTTH
V/v cấp C/O hàng Dệt may xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Thương mại, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan

Xét báo cáo của Bộ Thương mại ( công văn số 1032/TM-XNK ngày 12 tháng 6 năm 2003). ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (công văn số 1594/PTM-VP ngày 20 tháng 6 năm 2003 và công văn số 1324/PTM-VP ngày 21 tháng 5 năm 2003) về việc triển khai một số việc liên quan đến Hiệp định Dệt may Việt Nam- Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) đối với hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có hạn ngạch do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Thương mại, ngành hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Dệt may cần phối hợp chặt chẽ nguyên tắc đã nêu tại văn bản số 669/CP-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ.

2. Đồng ý việc Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đàm phán với phía Hoa Kỳ về việc lắp đặt hệ thống truyền dữ liệu ELVIS; Bộ Thương mại báo cáo kết quả đàm phán, việc tổ chức thực hiện và chi phí cần thiết cho công tác này để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy