VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: Xử lý giải ngân vốn nâng cấp, cải tạo tuyến đường phục vụ vận chuyển bôxit.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012.

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 2319/VINACOMIN-KT ngày 07 tháng 5 năm 2012 về việc báo cáo chuyển kinh phí hỗ trợ địa phương cải tạo tuyến đường tỉnh lộ 725 và tỉnh lộ 769 để vận chuyển bôxit, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1174/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ để sớm giải ngân vốn cải tạo, nâng cấp tuyến đường phục vụ vận chuyển quặng bôxit.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.15.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng