BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 334/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời vướng mắc Dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2402/HQBD-NV ngày 01/12/2008 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương về việc xử lý vướng mắc miễn thuế hàng đầu tư, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chínhphủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; và các văn bảnhướng dẫn của Tổng cục Hải quan, thì:

Trường hợp Dự án của Công ty TNHH Green River Funiture, theobáo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Chi cục Hải quan quản lý hàng xuấtnhập khẩu ngoài khu công nghiệp đã kiểm tra thấy rằng số máy móc, thiết bị thựctế sử dụng tại Nhà máy phù hợp với số lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, xảy ra vướngmắc là trị giá của số máy móc, thiết bị của công ty nhập khẩu, tạo tài sản cốđịnh vượt vốn đầu tư theo quy định tại Giấy phép đầu tư (nhưng sau đó, Công tyđã được UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh Giấy chứng nhận điều chỉnh về vốn đầutư).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra lại việc đăngký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của doanh nghiệp từ thời điểm tháng 06/2006đến tháng 04/2008 của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp thực hiện đăng ký Danh mụchàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo đúng quy định và hàng hóa nhập khẩu sử dụngđúng mục đích miễn thuế, phù hợp với luận chứng kinh tế kỹ thuật và tài liệu kỹthuật của Dự án và việc trị giá hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, tạo tài sản cốđịnh lớn hơn vốn đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư là lý do khách quan thìxem xét xử lý miễn thuế cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn