BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/TCT-DNL
V/v điều chuyển quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cụcThuế nhận được công văn số 7965/CT-TTHT ngày 09/10/2013 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minhđề nghị hướng dẫn vướng mắc về trường hợp được áp dụng điều chuyển Quỹ pháttriển khoa học và công nghệ theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/2/2011 của BộTài chính.

Về vấn đềnày, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều10 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, hướng dẫn về trích lập quỹ phát triển khoahọc và công nghệ của doanh nghiệp: "1. Doanh nghiệp được thành lập, hoạtđộng theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuếhàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa họcvà công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triểnkhoa học công nghệ theo quy định trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Hàngnăm nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ thì doanh nghiệpphải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ và kê khai mứctrích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.Báo cáo việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ được nộp cùng tờ khaiquyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp...".

Thông tư số15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức,hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanhnghiệp:

+ Tại Điều 3 hướng dẫn vềNguồn hình thành Quỹ:

"l. Mộtphần từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế (doanhnghiệp tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tínhthuế trong kỳ).

Thu nhậptính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo quy định của Luật thuế thunhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành sau khi đã kết chuyển hếtcác khoản lỗ theo quy định.

2. Một phầnđiều chuyển từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổng công ty, công tymẹ (đối với các công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên) hoặc điều chuyển từQuỹ phát triển khoa học và công nghệ của các công ty con, doanh nghiệp thànhviên về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ (đối vớitổng công ty, công ty mẹ) ....

Việc điềuchuyển Quỹ quy định tại khoản 2 Điều này chỉ áp dụng đối với các công ty conhoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ sở hữu 100% vốn."

+ Tại Khoản 2 Điều 5 hướngdẫn về sử dụng Quỹ từ nguồn trích lập thu nhập tính thuế:

"Hàngnăm doanh nghiệp phải lập báo cáo trích, sử dụng Quỹ và kê khai số liệu về mứctrích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.Báo cáo việc trích, sử dụng Quỹ được gửi đến cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp, Sở Khoa học và công nghệ và Sở Tài chính. Thời hạn nộp cùng thờiđiểm nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợpcác tổng công ty, công ty mẹ có Quỹ phát triển khoa học công nghệ được hìnhthành từ nguồn điều chuyển Quỹ phát triển khoa học công nghệ của công ty con,doanh nghiệp thành viên hoặc ngược lại thì đơn vị nhận điều chuyển và sử dụng Quỹphải báo cáo tình hình nhận điều chuyển và sử dụng số tiền Quỹ được điều chuyểnvới cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị nhận điều chuyển và trực tiếp sử dụngQuỹ".

Căn cứ cácquy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuậtkhoan dầu khí PVD là doanh nghiệp được chuyển đổi hình thức Công ty trách nhiệmhữu hạn sang hình thức Công ty cổ phần, trong đó, Tổng công ty Cổ phần khoan vàdịch vụ khoan dầu khí sở hữu 97% vốn góp, thì Tổng Công ty Cổ phần khoan vàdịch vụ khoan dầu khí và Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật khoan dầukhí PVD chưa đủ căn cứ để áp dụng điều chuyển Quỹ phát triển khoa học và côngnghệ theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tàichính.

Tổng cụcThuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn doanhnghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn(để b/c);
- Tổng công ty CP khoan và DV khoan dầu khí;
- Vụ: CST,PC, CĐKT, Cục TCDN - BTC;
- Vụ: CS, PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn