BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
V/v: báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Các đại học;
- Các học viện;
- Các trường đại học;
- Các trường cao đẳng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng (sau đây gọi chung là các Cơ sở Giáo dục Đại học) trong toàn quốc báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2010-2011.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra tình hình triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học vào thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2011.
Báo cáo của các đơn vị được gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội trước ngày 30/9/2011. Mọi chi tiết xin liên hệ Phùng Như Thụy, Chuyên viên chính Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Điện thoại: 0913522881; Email: [email protected]; [email protected]
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh