UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3340/UB-TM
Về mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2002

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể thành phố,
- Uỷ ban nhân dân các quận-huyện.

Thời gian vừa qua, Uỷ ban nhân dân thành phố nhận được hồ sơ đề nghị của một cơ số cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế, sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin chỉ định thầu, phê duyệt số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi không đủ theo quy định đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc (gọi chung là hàng hoá). Qua xem xét các hồ sơ trên, Uỷ ban nhân dân thành phố lưu ý các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận-huyện một số vấn đề như sau:

1. Các gói thầu mua sắm hàng hoá theo quy định của Thông tư 121/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính phải là hàng hoá cùng chủng loại hoặc đồng bộ. do vậy, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận-huyện theo uỷ quyền, phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm phê duyệt về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cần phải lưu ý đến yếu tố này.

2. Theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại công văn 3131/UB-TM ngày 10 tháng 9 năm 2001 thì đối với những gói thầu từ 01 (một) tỷ đồng trở lên nếu muốn chỉ định thầu (không thuộc các trường hợp được chỉ định thầu không khống chế gói thầu quy định tại mục III, điểm 3.3 của Thông tư 121/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, có văn bản gửi Bộ Tài chính để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Do vậy, các cơ quan, đơn vị khi mua sắm hàng hoá cần phải tính toán cân đối giữa số lượng hàng hoá cần sử dụng trong khoảng thời gian hợp lý và tiến độ giải ngân kinh phí ngân sách được bố trí trong dự toán để đảm bảo nhanh nhu cầu mua sắm, dự trữ hàng hoá hợp lý đồng thời đảm bảo thủ tục mua sắm đúng quy định.

3. Đối với các hồ sơ của các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố trình Uỷ ban nhân dân thành phố xin chỉ định thầu, phê duyệt số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi không đủ theo quy định cần phải trình bày rõ lý do, đính kèm các hồ sơ liên quan và phải có ý kiến của cơ quan chủ quản là sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố kiểm tra, đề xuất cho Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

TM UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân