BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3341/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn do đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Thời gian vừa qua, tình trạng họcsinh bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; ngày18/4/2013 tại tỉnh Ninh Thuận có 06 học sinh lớp 7 đuối nước, ngày 15/5/2013tại TP. Hà Nội có 02 học sinh lớp 1 đuối nước, ngày 14/5/2013, tại tỉnh Đắk Lắkcó 04 học sinh lớp 6 đuối nước …

Để tăng cường công tác phòng, tránhđuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sởgiáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trungcấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) triển khai ngay mộtsố biện pháp sau:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch vàtriển khai kịp thời các biện pháp phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh,sinh viên trong các nhà trường; chuẩn bị điều kiện để tổ chức các lớp dạy bơichính khóa và ngoại khóa; huy động các tổ chức chính trị, đoàn thể của nhàtrường cùng tham gia, quyết tâm hạn chế tình trạng trẻ em, học sinh, sinh viênbị đuối nước, đặc biệt trong các kỳ nghỉ hè.

2. Tăng cường các hoạt động tuyêntruyền, phổ biến về biện pháp phòng, tránh đuối nước trên các phương tiện thôngtin của nhà trường và địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện cho trẻ em, họcsinh, sinh viên chủ động tham gia các lớp học bơi trong dịp hè. Đảm bảo vệ sinhmôi trường khu vực tắm, bơi. Hướng dẫn trẻ em, học sinh nâng cao ý thức và hànhvi vệ sinh trong và sau khi tắm, bơi để phòng, chống các bệnh thường gặp. Khitrẻ em, học sinh tham gia các hoạt động tắm, bơi cần có sự giám sát của ngườilớn.

3. Khuyến cáo học sinh, sinh viênkhông nên tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối,thác ghềnh hiểm trở và những nơi nguy hiểm khác.

4. Có kế hoạch chỉ đạo các trườnghọc làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh về việccùng phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên có ý thức phòng, tránhđuối nước.

5. Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra việc thực hiện các quy định về công tác phòng, tránh đuối nước chotrẻ em, học sinh, sinh viên.

6. Giao các đơn vị chức năng vềcông tác học sinh, sinh viên, y tế trường học, giáo dục thể chất tại các cơ sởgiáo dục và đào tạo và nhà trường tổ chức dạy bơi cho học sinh trong những nơicó điều kiện triển khai, chủ động tham mưu, đề xuất và trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động phòng, tránh tai nạn đuối nướchàng năm và giai đoạn 2013-2015.

Nhận được văn bản này, đề nghị các sởgiáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng và trungcấp chuyên nghiệp chỉ đạo khẩn trương việc triển khai thực hiện kịp thời côngtác phòng, tránh tai nạn đuối nước và gửi báo cáo đợt 1 kết quả về Bộ Giáo dụcvà Đào tạo trước ngày 23 tháng 8 năm 2013, theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điệnthoại/Fax: 04 38680367. Email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Bộ trưởng; (để b/c)
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Y tế (Cục QLMTYT, YTDP); (để p/h)
- Bộ LĐ-TB&XH (Cục BVCSTE); (để p/h)
- Bộ VH, TT&DL (Tổng cục TDTT); (để p/h)
- Hội đồng Đội TƯ; (để p/h)
- Hội HSSVVN; (để p/h)
- Các Vụ: GDĐH, GDCN, GDTrH, GDTH, GDMN (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý