BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3341/TCT-CS
V/v thuế suất

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 387/CT-TTHT ngày 16/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc thuế suất thuếGTGT đối với dịch vụ bảo quản lạnh cá biển, về nội dung này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thuế suất 5%.

Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hóa đơnđã lập.

Căn cứ quy định trên và theo nộidung trình bày tại công văn trên, trường hợp Công ty TNHH Chế biến Nông hải sảnHải Thành có dịch vụ bảo quản lạnh đối với thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánhbắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ápdụng thuế suất thuế GTGT 5% theo khoản 4 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.Trường hợp Công ty TNHH Chế biến Nông hải sản Hải Thành đã kê khai,nộp thuế đối với dịch vụ bảo quản lạnh thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắtchưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường với thuếsuất thuế GTGT 10% thì thực hiện điều chỉnh lại theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuếtỉnh Tiền Giang biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn