BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3342/TCHQ-KTTT
V/v: Cung cấp thông tin giá tính thuế ôtô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 816/HQHN-TGTT ngày 13/06/2007 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc đề nghị cung cấp thông tin giá mặt hàng xe ôtô du lịch 5 chỗ ngồi, hiệu Lexus GS350 do Nhật Bản sản xuất năm 2007, dung tích 3.5, nguyên chiếc, mới 100%, Tổng cục cung cấp thông tin tham khảo như sau:

- Xe ôtô Lexus GS350, dung tích 3.5, sản xuất năm 2007 do Nhật Bản sản xuất có giá chào bán trên mạng http://Lexus.com là 54,900USD/c.

- Giá xe ôtô Lexus GS350, dung tích 3.5, do Nhật Bản sản xuất năm 2007 theo tờ khai số 122/NK /KD ngày 23/04/2007 có giá khai báo đang nghi ngờ 30.400 USD/c; TK số 179/NK /KD ngày 23/5/2007 có giá khai báo đang nghi ngờ 30.998,45 USD/c tại Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ thẩm quyền, nguyên tắc xác định giá quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; công văn 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/07/2006 và các văn bản hướng dẫn về việc kiểm tra xác định giá tính thuế mặt hàng xe ôtô, xe máy của Tổng cục Hải quan, để xác định giá tính thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc