Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3343/VPCP-NN
NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC HỖ TRỢ NHẬP KHẨU
GIỐNG DỨA CAYEN VÀ GIỐNG MĂNG TRE BÁT ĐỘ
CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Ban Vật giá Chính phủ.

Xét đề nghị của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 798 BNN/KH ngày 27 tháng 3 năm2002), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 5007 TC/TCDN ngày 24 tháng 5 năm2002) về việc hỗ trợ kinh phí nhập khẩu giống dứa Cayen và măng tre Bát độ, thaymặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổngcông ty Rau quả Việt Nam nhân giống từ số giống dứa Cayen đã được Thủ tướng Chínhphủ hỗ trợ kinh phí nhập khẩu trong các năm 1999, 2001 để cung cấp cho nhu cầucủa các đơn vị trực thuộc Tổng công ty; sử dụng kinh phí thuộc chương trìnhgiống và kinh phí khuyến nông, khuyến lâm của Bộ đã được bố trí trong dự toánngân sách năm 2002 để hỗ trợ việc nhập khẩu và nhân giống măng tre Bát độ theodự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết thựchiện.