BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3344/BNV-TCPCP
V/v Thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừaViệt Nam

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 163/HH ngày 08 tháng 6 năm2007 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về việc đề nghị thỏa thuậncho phép thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ vàvừa (có đề án thành lập và dự thảo Điều lệ của Trung tâm kèm theo) trực thuộcHiệp hội. Về việc này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Namđã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 102/2005/QĐ-BNV ngày 21tháng 9 năm 2005, Bộ Nội vụ thấy việc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Namcó nguyện vọng thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệpnhỏ và vừa là phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏvà vừa có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng tại ngân hàng.Trung tâm hoạt động theo Điều lệ của Trung tâm phải phù hợp với các quy địnhcủa pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trungtâm chịu sự quản lý, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền vềngành, lĩnh vực Trung tâm hoạt động và phải tuân thủ nguyên tắc: không vì mụcđích lợi nhuận, tự trang trải. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chịutrách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanhnghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Nội vụ thông báo để Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ViệtNam biết và thực hiện theo các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCPCP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Nguyễn Ngọc Lâm