BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3344/TCT-DNL
V/v chính sách thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 2039/PTI-TCKT ngày 23/06/2015 của Tổng công tycổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối vớidoanh nghiệp bảo hiểm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theonội dung công văn báo cáo của PIT, trong quá trình hoạt động kinh doanh bảohiểm phát sinh trường hợp hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực do khách hàngkhông đóng phí và khách hàng không hợp tác với PIT để làm thủ tục điều chỉnhhoá đơn, tuy nhiên có trường hợp khách hàng sẵn sàng trả lại hóa đơn liên 2hoặc không nhận hóa đơn liên 2 khi không thực hiện đóng phí bảo hiểm, một số trườnghợp khác PIT không thu hồi được hóa đơn liên 2 từ khách hàng.

1.Đối với trường hợp khách hàng trả lại hóa đơn liên 2 do PTI đã phát hành:

Đểtạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện điều chỉnhnghĩa vụ thuế trong trường hợp hết thời hạn gia hạn mà khách hàng được gia hạnđóng phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm không thực hiện đóng phí bảo hiểm,Tổng cục Thuế đồng ý thủ tục điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế, tiền thuế GTGTtrong trường hợp này gồm: Thông báo chấm dứt hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệpbảo hiểm và hóa đơn liên 2.

2.Đối với trường hợp PTI không thu hồi được hóa đơn thu phí bảo hiểm liên 2 đãgiao cho khách hàng:

Căncứ Điểm 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định xử lý đối với hóa đơn đãlập:

"Trườnghợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ,người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bánvà người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh(tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng. . . ,tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số . . . , ký hiệu. . . Căn cứ vào hóađơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán,thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)"

Căncứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 về việc hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đốivới một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ) quy định:

“Tổchức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng,nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phảitrả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơsở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do khôngđúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trườnghợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua vàbên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lạitheo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu,ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập."

Căncứ quy định nêu trên, nếu trong trường hợp khách hàng không hợp tác với PTI đểthực hiện thủ tục điều chỉnh hoá đơn theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, điểm 2.8 Phụ lục 4 về việc lập hóa đơn bánhàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) và PTI không thu hồi được hóađơn thu phí bảo hiểm liên 2 đã giao cho khách hàng thì PTI không được thực hiệnđiều chỉnh nghĩa vụ thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện biết và thực hiện../.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, PC, KK (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGTrần Văn Phu