BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3344/TM-XNK
V/v xuất khẩu xăng dầu sang Kampuchia

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

-Sở Thương mại và Dịch vụ Gia Lai
-Công ty Thương mại Tây Gia Lai

Trả lời công văn số 290/TM ngày 18 tháng 8 năm 2003 củ Sở Thương mại và Du lịch Gia Lai:

Xét tờ trình số 07/TT-TM ngày 12 tháng 8 năm 2003 và báo cáo thực hiện số 24/BC-TM ngày 7 tháng 5 năm 2003 của Công ty Thương mại Tây Gia Lai;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Thương mại Tây Gia Lai xuất khẩu sang Campuchia 100 tấn xăng và 200 tấn diesel. Xăng dầu xuất khẩu phải được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, theo đúng phương thức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc thu tiền xăng dầu xuất khẩu bằng tiền mặt chỉ dược thực hiện khi có văn bản cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành và hạn đến 31 tháng 12 năm 2003.

Đề nghị Sở Thương mại và Du lịch Gia Lai kiểm tra, giám sát việc xuất khẩu xăng dầu của doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu