BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3346/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31379/CT-HTr ngày26/5/2015 và công văn số 8722/CT-HTr ngày 9/3/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nộivề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về địa bàn ưu đãi đầu tư (khu công nghiệp thành lập theoquyết định của Thủ tướng Chính phủ):

- Tại điểm 53 Phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị địnhsố 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định "Dự án đầu tư sảnxuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập."thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Tại số thứ tự 55 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số108/2006/NĐ-CP nêu trên quy định "Các khu công nghiệp được thành lập theoQuyết định của Thủ tướng Chính phủ" thuộc Danh mục địa bàn có điều kiệnkinh tế xã hội khó khăn.

Theo quy định nêu trên thì các khu công nghiệp được thành lậptheo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn có điều kiệnkinh tế xã hội khó khăn quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP (không quy địnhKhu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải nằmtrên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo danh mục địa bàn khókhăn từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 54 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số108/2006/NĐ-CP ).

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất trong khucông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

Căn cứ Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ, điểm 53 Phần B Phụ lục I quy định"Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủquyết định thành lập" thuộc Danh mục lĩnh vục ưu đãi đầu tư, số thứ tự 55Phụ lục II quy định "Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định củaThủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khănban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Tổngcục Thuế thống nhất với đề xuất (đề xuất 1 ) của Cục Thuế TP Hà Nội nêu tạicông văn số 31379/CT-HTr nêu trên: Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựngphát triển Thủ đô thành lập năm 2001 tại Thành phố Hà Nội, đến năm 2007, Côngty đang hoạt động có đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất bao bì carton sóng vàin offset" tại KCN Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh VĩnhPhúc thì dự án này được xác định là dự án đầu tư mở rộng của Công ty. Nếu dự ánsản xuất của Công ty thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (dự án sản xuất trong KCN doThủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) và thực hiện tại địa bàn khó khăn(KCN được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) theo quy định tạiđiểm 53 mục B phụ lục I và điểm 55 phụ lục II ban hanh kèm theo Nghị định108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức miễn thuế TNDN trong 03năm, giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo nếu thực tế đáp ứng điều kiện ưuđãi đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, đềnghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của doanhnghiệp để hướng dẫn áp dụng thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, QLCS - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn