BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3347/BCT-XNK
V/v Truy thu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và XuấtNhập khẩu Hoàng Nghĩa
 Địa chỉ: 15/278 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 08/HN-CV ngày 02 tháng 4 năm 2009 củaCông ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập khẩu Hoàng Nghĩa về việc truy thu thuếnhập khẩu đối với mặt hàng Phao tròn cứu sinh để phục vụ cứu hộ cứu nạn trênbiển, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Các vấn đề có liên quan đến chính sách thuế, hướng dẫn kêkhai và thu nộp thuế thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty liên hệvà làm việc với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Công Thương xin thông báo để Công ty được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà