VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3347/VPCP-CN
V/v Khung chính sách đền bù, tái định cư áp dụng cho Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 2464/CV-Uỷ ban Nhân dân ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách đền bù, tái định cư áp dụng cho các Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng sử dụng vốn vay tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới (công văn đã gửi Quý Bộ).

Đến nay, Văn phòng Chính phủ chưa nhận được ý kiến của Quý Bộ về việc này. Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý Bộ có ý kiến chính thức bằng văn bản về đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tại công văn nêu trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2003./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự