BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------

Số: 3348/TCHQ-TXNK

V/v: Kê khai và nộp thuế BVMT của doanh nghiệp kinh doanh dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim Bàng
(29 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 76/12-CVKB ngày 26/06/2012 của Công ty TNHH Kim Bàng về việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp kinh doanh dầu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh vướng mắc của Công ty tại công văn số 76/12-CVKB. Hiện nay, Tổng cục đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan về vấn đề này, sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan Tổng cục sẽ có văn bản trả lời và hướng dẫn trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kim Bàng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNGDương Phú Đông