BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3348/TCHQ-TXNK
V/v kê khai và nộp thuế BVMT của doanh nghiệp kinh doanh dầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim Bàng
(29 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 76/12-CVKB ngày 26/06/2012 của Công ty TNHH Kim Bàng về việc kê khai vànộp thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp kinh doanh dầu. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánhvướng mắc của Công ty tại công văn số 76/12-CVKB Hiện nay, Tổng cục đang traođổi ý kiến với các đơn vị có liên quan về vấn đề này, sau khi có ý kiến của cácđơn vị liên quan Tổng cục sẽ có văn bản trả lời và hướng dẫn trong thời giansớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Kim Bàng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông