BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3348/TCT-TNCN
V/v quyết toán thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 756/CT-TNCNngày 12/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn quyết toán thuế thunhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếvà Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

"a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơkhai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơquan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế"

- Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 58Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"4. Kiểm tra sau hoàn thuế đốivới hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

b) Đối với trường hợp không thuộcquy định tại điểm a khoản này, việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theonguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 (mười) năm, kể từ ngày có quyếtđịnh hoàn thuế".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp ông Trần Đức Thuận đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra sau hoànthuế đối và giải quyết hồ sơ hoàn theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Cà Mau được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC, CS, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn