VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3348/VPCP-QHQT
V/v thuê Công ty Luật Hoa Kỳ thực hiện Hiệp định cầm cố xử lý nợ thương mại câu lạc bộ Luân Đôn

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2003

Kính gửi :

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Tư pháp
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 665 NHNN/QLNH ngày 25 tháng 06 năm 2003) về việc thuê công ty Luật Hoa Kỳ để thực hiên Hiệp định cầm cố, thế chấp xử lý nợ thương mại qua câu lạc bộ Luân Đôn, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Thống đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam trao đổi với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính để quyết định việc này.

Văn phòng chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy