BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3349/BGDĐT-KHTC
V/v: hướng dẫn thực hiện kinh phí chi thanh tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Các Đại học, trường đại học và caođẳng tham gia thanh tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hànhQuyết định số 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2011 về việc thanh tra công tác in sao đềthi, coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2011. Thực hiện ý kiếnthỏa thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 8023/BTC-HCSN ngày 05/6/2009 vềviệc kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thanh tra giám sát kỳ thi tốt nghiệp trung họcphổ thông năm 2009 và các năm tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thựchiện cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện:

Cán bộ, giảng viên các Đại học,trường đại học và cao đẳng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia các đoànthanh tra, giám sát do Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền tại quyết định số 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2011.

2. Nội dung và mức chi:

- Chi tiền tàu xe đi lại, phụ cấplưu trú, tiền thuê chỗ ở và hội nghị tập huấn theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTCngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổchức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp cônglập.

- Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra,kiểm tra trước, trong và sau khi thi cho trưởng đoàn thanh tra, đoàn viên thanhtra, thanh tra viên độc lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT /BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Giáo dụcvà Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chínhthực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông,chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

- Mức chi văn phòng phẩm, mua thẻthanh tra: 50.000đồng/người.

3. Tổ chức thực hiện:

Để kịp thời triển khai công tác củacác đoàn thanh tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011, BộGiáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, trường đại học và cao đẳng căn cứ nộidung và mức chi quy định tại điểm 2 nêu trên tạm ứng kinh phí trong dự toánngân sách nhà nước năm 2011 đã được giao của đơn vị để thực hiện.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các Đạihọc, trường đại học và cao đẳng tổng hợp kết quả chi tiêu thực tế trên cơ sởchứng từ hợp lý, hợp lệ theo đúng chế độ quy định (theo mẫu biểu đính kèm côngvăn này) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 30/6/2011để Bộ tổng hợp, thẩm định và thực hiện cấp bổ sung kinh phí như sau:

- Đối với các Đại học, trường đạihọc và cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các đơn vị gửi về Bộ Giáodục và Đào tạo để tổng hợp, thẩm định và cấp bổ sung kinh phí.

- Đối với các Đại học, trường đạihọc và cao đẳng trực thuộc các Bộ, ngành, cơ quan trung ương khác (không thuộcBộ Giáo dục và Đào tạo) và thuộc các địa phương: Các đơn vị gửi Bộ Giáo dục vàĐào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) để thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo thựchiện ký hợp đồng với các đơn vị để quyết toán theo chế độ quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cácĐại học, trường đại học và cao đẳng khẩn trương triển khai thực hiện theo hướngdẫn trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /TTr-KHTC

TỜ TRÌNH

Kính trình: Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

VỀ VIỆC: KÝ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN KINH PHÍ THANH TRA, GIÁM SÁT KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011.

Văn bản kèm theo: Quyết định số1834/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra côngtác in sao đề thu, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 và Công văn số8023/BTC-HCSN ngày 05/6/2009 của Bộ Tài chính về kinh phí đảm bảo nhiệm vụthanh tra giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 .

Ý kiến Lãnh đạo

Nội dung

Thực hiện theo quyết định số 1834/QĐ-BGD T ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác in sao đề thu, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 và căn cứ theo công văn số 8023/BTC-HCSN ngày 05/6/2009 của Bộ Tài chính về kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thanh tra giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 và các năm tiếp theo.

Vụ Kế hoạch-Tài chính đã dự thảo văn bản hướng dẫn về kinh phí cho các đại học, trường đại học và cao đẳng tham gia công tác thanh tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 (kèm theo).

Kính trình Thứ trưởng xem xét và ký văn bản.

CHUYÊN VIÊN
Đinh Minh Tùng

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2011

VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngữ

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3349/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện kinh phí chi thanh tra, giám sát