VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3349/VPCP-NC
V/v xử lý các băng nhóm ”xã hội đen”, hoạt động bảo kê ở Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng yên;
- Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Những ngày qua, các cơ quan báo chí đã đưa tin phảnánh về các đối tượng, băng nhóm “xã hội đen” hoạt động bảo kê, lộng hành ở tỉnhHưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Về việc này, đồng chí Nguyễn XuânPhúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chốngtội phạm của Chính phủ, có ý kiến như sau:

1. Bộ Công an:

- Chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc phức tạpvề an ninh, trật tự mà các cơ quan báo chí phản ánh thời gian gần đây, như: băngnhóm “xã hội đen” ở tỉnh Hưng Yên do Phạm Khắc Tú cầm đầu; 03 đối tượng gianghồ ở Hải Phòng sau khi gây án “bị bệnh tâm thần” và tiếp tục điều hành băngnhóm tội phạm; “xã hội đen” bảo kê tacxi hoạt động trái phép ở thành phố Hồ ChíMinh…; đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyếtkhông để diễn ra tình trạng dung túng, bao che, tiếp tay cho tội phạm;

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ phối hợp vớicơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tổ chức rà soát các loại đối tượng,các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm để chủ động phòngngừa, xử lý có hiệu quả, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bìnhyên cho nhân dân.

2. Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh HưngYên; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng kiểm tra, làmrõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan thuộc quyền quảnlý trong việc để các đối tượng, băng nhóm “xã hội đen” hoạt động bảo kê, lộnghành, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến anninh, trật tự tại địa phương, sớm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

3. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Thành ủy,Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng tăng cường chỉ đạo và kiểm traviệc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trịvề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trongtình hình mới trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an; Tỉnhủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh và Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP ;
- Ban Chỉ đạo 138 các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, NC (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng