BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 334TCT/DNK
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH TMDV và DL L.Y.S
(Đ/c: 147 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 03/CV /L.Y.Sngày 14/01/2005 của Công ty TNHH TMDV&DL L.Y.S về việc xác định thuế GTGTđược khấu trừ; Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

Tại Điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quyđịnh: Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụdùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuếGTGT. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hànghóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng cơ sở không hạch toánriêng được thuế đầu vào được khấu trừ, thì thuế đầu vào được tính khấu trừ theotỷ lệ (%) doanh số của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh sốcủa hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Côngty chỉ hạch toán được riêng doanh thu hàng hóa chịu thuế và hàng hóa không chịuthuế, thuế GTGT đầu vào tương ứng của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịuthuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ sẽ xác định theo kết quả hạchtoán riêng. Đối với thuế GTGT đầu vào liên quan đến chi phí quản lý chung côngty không hạch toán được riêng thì tính phân bổ theo tỷ lệ (%) trên doanh thuchịu thuế và không chịu thuế GTGT để xác định số thuế GTGT đầu vào liên quanđến chi phí quản lý được khấu trừ.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHHTMDV và DL L.Y.S biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Lưu VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến