TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 335/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc về thủ tục HQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Hà Nội

Trả lời công văn số 1747/XD-XNK ngày 26/10/2005 của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đề nghị giải quyết một số vướng mắc về thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hợp đồng mua bán:

Căn cứ điều 24 Luật Thương mại ngày 14/6/2005 thì Tổng công ty được nộp điện báo, telex, thư điện tử bằng văn bản thay hợp đồng mua bán. Trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của cơ quan Hải quan, Tổng công ty có trách nhiệm xuất trình bản gốc các văn bản trên.

2. Về vận tải đơn: Do đặc thù trong việc mua bán xăng dầu theo thông lệ quốc tế và để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý chấp nhận:

a. Vận tải đơn ghi người nhận hàng là Ngân hàng của người bán, người thông báo (Notify party) là Petrolimex Việt Nam (Tổng công ty xăng dầu Việt Nam), trong hợp đồng mua bán ghi người nhận hàng là Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

b. Và, yêu cầu Tổng công ty nộp văn bản cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sở hữu hàng hóa nhập khẩu hoặc thư bảo đảm thanh toán của Tổng công ty. Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ vận tải đơn và các chứng từ trên để làm thủ tục hải quan theo quy định.

Điểm 2, văn bản này chỉ áp dụng riêng cho việc nhập khẩu xăng dầu của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời Tổng công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An