BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 335/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 13345/HQHP-PNV ngày 26/12/2008 của CụcHải quan thành phố Hải Phòng về việc báo cáo vướng mắc và đề nghị xét giảiquyết hoàn thuế đối với lô hàng điều hoà nhiệt độ nhập khẩu của Công ty tráchnhiệm hữu hạn Đầu tư và Thương mại Việt Mỹ, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ; Điều 19 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP qui định chi tiết thi hànhLuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 57 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 qui định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật quản lý thuế;

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng phối hợpvới Cục Thuế nơi quản lý Công ty, thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán,phiếu nhập kho - xuất kho, chứng từ thanh toán hàng tái xuất... của Công ty nếucần thiết có thể kiểm tra xác minh, đối chiếu các giao dịch kinh doanh của Côngty với các tổ chức cá nhân khác có liên quan kết quả kiểm tra có cơ sở xác địnhhàng hoá nhập khẩu đã thực tái xuất mọi chứng từ liên quan phù hợp thì thựchiện xét hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với số Điều hoà nhiệt độ đã thực táixuất khẩu của Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố HảiPhòng biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn