BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/TCT-CS
V/v tỷ giá trên hóa đơn.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi : Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ.
(Số 28 ngõ 61, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cụcThuế nhận được công văn số 11 /CV-TT ngày 09/01/2014 của Công ty TNHH Xây dựngTrường Thọ về tỷ giá trên hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại tiết ekhoản 2 Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn: "e) Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiềnghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợpngười bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiềnthanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ:10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bánđồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giaodịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợpngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéovới một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá."

Tại tiết ekhoản 2 Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn: "e) Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiềnghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợpngười bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiềnthanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ:10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bánđồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giaodịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợpngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéovới một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá."

Căn cứ hướngdẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ được bán hàng thungoại tệ theo quy định của pháp luật, khi xuất hóa đơn cho khách hàng, trên hóađơn tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếngViệt. Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoạitệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệliên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoáđơn.

Tổng cục Thuế thông báođể Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KKT - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn