TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 335/TCT-ĐTNN
V/v: Thủ tục miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Tổng công ty XDNN và PTNT
Địa chỉ: 68 Đường Trường Chinh, Hà Nội

Trả lời văn bản số 1219 TCTXD/TCKT ngày 16/12/2005 của Tổng công ty XDNN và PTNT về thủ tục miễn, giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các văn bản quy định hiện hành về thủ tục miễn giảm thuế đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp (đối với trường hợp giải thể của Công ty Liên doanh Phương Mai), doanh nghiệp phải thành lập ban thanh lý tài sản, thực hiện đầy đủ các thủ tục về thanh lý tài sản. Sau đó, cơ quan thuế sẽ làm việc về nghĩa vụ thuế đối với NSNN. Việc hướng dẫn, quy định trình tự, thủ tục, giải quyết thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty XDNN và PTNT biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến