BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3350/BGDĐT-NGCBQLGD
Về việc thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn và báo cáo kết quả xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2012 - 2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CácSở Giáo dục và Đào tạo

Việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dụctheo Chuẩn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và nângcao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2012 -2013, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện (Công văn số 5539/BGDĐT-NGCBQLGDngày 18 tháng 8 năm 2013). Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở thựchiện tốt việc sử dụng các kết quả đánh giá theo Chuẩn trong công tác pháttriển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Qua thực tế, vẫn còn có địa phương chưa tích cực triểnkhai Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Chuẩn cán bộ quản lý hoặc kết quả việctriển khai thực hiện còn nhiều hạn chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sởtích cực chỉ đạo triển khai, từng bước rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách làm, tổnghợp kết quả tự đánh giá, đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dụctheo Chuẩn năm học 2012 - 2013, báo cáo Bộ đúng thời hạn quy định. Bộ sẽ tổ chứchội thảo, tập huấn và rút kinh nghiệm về vấn đề này, dự kiến vào tháng 8/2013.Để phục vụ hội thảo, báo cáo của các Sở cần phân tích kỹ các kinh nghiệm, thuậnlợi, khó khăn, tác dụng và kiến nghị trong việc triển khai áp dụng các Chuẩn.

Hiện nay, có một số địa phương tổ chức kiểm tra nănglực chuyên môn của giáo viên các cấp học bằng hình thức thi kiểm tra kiến thứctheo đề riêng hoặc làm cùng đề thi với học sinh. Việc này đã tạo ra hiệu ứng dưluận cũng như các phản hồi khác nhau của giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêucầu các sở rà soát, kiểm tra và chỉ đạo các cơ sở giáo dục của địa phương đểviệc kiểm tra, đánh giá giáo viên phải đảm bảo tính khách quan, sát với thựctiễn đội ngũ và có tác dụng khuyến khích, nâng cao chất lượng đội ngũ cũng nhưsử dụng kết quả kiểm tra có hiệu quả trong công tác quản lý đội ngũ giáo viêncủa địa phương nói chung và công tác tự đánh giá, đánh giá giáo viên, cán bộquản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn nói riêng, đồng thời báo cáo kết quả thựchiện (nếu có) về Bộ qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Đề nghị các sở nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo tạiCông văn này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh