BỘ THƯƠNG MẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3350/BTM-KVI
V/v: Mẫu chữ ký C/O của Thái Lan

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Thương mại kính chuyển quýTổng cục công hàm của Thương vụ Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam thông báodanh sách và mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký xác nhận trên giấy chứngnhận xuất xứ do Hiệp hội các ngành sản xuất của Thái Lan cấp.

Bộ Thương mại trân trọng đềnghị quý Tổng cục Thông báo danh sách và mẫu chữ ký trên cho hải quan các cửakhẩu.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợptác của quý Tổng cục./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHU VỰC I
PHÓ VỤ TRƯỞNGCao Năng Giản

No.57010/137

Office of Commercial Affairs

Royal Thai Embassy in Hanoi

Teo 84-4-936 5226/7 Fax:84-4-936 5228

Email:[email protected]

Office of Commercial Affairs,Royal Thai Embassy in Hanoi would like to present its compliments to the Asia -Pacific Department, Ministry of Trade of Vietnam and has the honour to submitthe new list and specimen signatures of the officials, who are authorized tosign on the Certificate of Origin issued by the Federation of Thai Industries,Royal Thai Government (valid from 01 June 2007). Also, the namelist ofofficials to be cancelled to sing on this kind of certificate is enclosedherewith for your further reference.

In this regard, its would behighly appreciated if the Asia - Pacific Department, Ministry of Trade ofVietnam could circulate this information to the concerned authorities inVietnam.

Office of Commercial Affairs,Royal Thai Embassy in Hanoi avails itself of this opportunity to renew to theAsia - Pacific Department, Ministry of Trade of Vietnam the assurances of itshigh consideration.

Office of Commercial Affairs

Royal Thai Embassy in Hanoi

Hanoi, 08 June 2007

Asia-Pacific Department,Ministry of Trade of Vietnam Hanoi