BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------

Số: 3350/TCHQ-KTTT
V/v: phí xếp dỡ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 983/HQBD-TGTT ngày 28/4/2010 của Cục Hải quan Bình Dương về việc cộng phí FO và phí THC vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ;

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ công văn số 7164/BTC-TCHQ ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương:

1. Về xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu: Phí xếp dỡ tại cảng có liên quan trực tiếp đến bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng tại cảng đi, cảng đến, cảng trung chuyển là khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

2. Về khai báo chi phí xếp dỡ: doanh nghiệp tự khai báo chi phí xếp dỡ khi xác định trị giá tính thuế theo quy định tại các văn bản nêu trên; Chi cục Hải quan xem xét, giải quyết cho nợ chứng từ về phí xếp dỡ theo thẩm quyền quy định đối với trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán chi phí xếp dỡ tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, KTTT (3 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?