BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3350 TCHQ-GSQL
V/v: Giải quyết vướng mắc về C/O.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phúc đáp công văn số 2257/HQTP-NV ngày 18/07/2005và 2376/HQTP-NV ngày 25/07/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề cậpmột số vướng mắc về C/O. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để giải quyết vướng mắc giữa Thông tư số 09/2000/TTLB-BTM-TCHQvà Thông tư số 87/2004/TT-BTC về quy định nộp bổ sung C/O chậm quá 60 ngày,Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 2961/TCHQ-GSQL ngày 27/07/2005 (quyđịnh tại điểm 1).

2. Qua đối chiếu với hồ sơ lưu trữ tại Tổng cục Hảiquan hiện nay, chữ ký trên C/O mẫu E số SY1852E/05/0010 cấp cho lô hàng tráiquýt tươi nhập theo tờ khai số 5506/NKD-KV1 ngày 03/02/2005 không có trong danhsách mẫu chữ ký do phía Trung Quốc thông báo.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phốHồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận
- Như trên.
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An