BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3352/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu bồn tắm đứng bằng nhựa

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1518/HQTP-NV ngày 19/5/2003 của đơn vị phản ánh vướng mắc xác định mã số tính thuế nhập khẩu mặt hàng “bồn tắm đứng bằng nhựa” Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành;

Căn cứ nguyên tắc phân loại hàng hoá nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính.

Mặt hàng bồn tắm đứng bằng nhựa, cửa kính đã có vòi nước, có chức năng xông hơi massage, đã có bơm và hệ thống xông hơi hoàn chỉnh (không phải là nồi hơi) thuộc nhóm 3922 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành.

Theo quy định (mô tả) của nhóm 8402, phân nhóm 8402.1 là “nồi hơi sản hơi nước...”. Do vậy, mặt hàng trên nếu phân loại vào nhóm 8402 sẽ không phù hợp.

Yêu cầu đơn vị căn cứ thực tế và hồ sơ gốc hàng nhập khẩu để tổ chức thực hiện áp mã số tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đơn vị biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn