B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3352/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn GTGT và miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2022/CT-QLN ngày23/07/2015 về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty cổ phần xây dựngHancorp 2 và miễn tiền chậm nộp thuế đối với Công ty TNHH chế biến nông lâm sảnxuất khẩu Như Xuân. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Việc sử dụng hóa đơn giá trị giatăng cho Công ty Cổ phần xây dựng Hancorp 2.

Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiềnlương cho người lao động, đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ vớiNSNN, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng nếu:

1. Trách nhiệm của Công ty

Công ty lập văn bản cam kết nộp theo tiến độ thanh toán khốilượng hp đồng theo đúng trình bày của Côngty tại công văn số 294/TCKH (nêu trên) ngày 20/07/2015 gửi Cục Thuế tỉnh ThanhHóa xem xét, xử lý.

2. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

- Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Côngty.

- Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời đim Công ty vi phạm cam kết.

II. Miễn tiền chậm nộp thuế đối vi Công ty TNHH chế biến nông lâm sảnxuất khẩu Như Xuân.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa: Công ty TNHH chếbiến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân gặp trường hợp bất khả kháng trong kinhdoanh trước ngày 01/01/2015 nhưng đến ngày 01/06/2015 Công ty mới hoàn thiện vàgửi hồ sơ xin miễn tiền chậm nộp đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Tại Điều 35-Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 quy định.

1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 củaThông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiênthai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bt khả kháng khác.

….

5. Trình tự giải quyết hồ sơ miễn tiền chậm nộp

a) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kểtừ ngày xảy ra gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bt ngờ, dịch bệnh, bệnh him nghèo hoặc trường hợp bt khả kháng khác người nộp thuế phải lập hồsơ đề nghị min tiềnchậm nộp gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn tiềnchậm nộp chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, k từ ngày tiếp nhận h sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế đềnghị giải trình hoặc b sung hồ sơ. Người nộp thuế phải giải trình hoặc bổ sung hồ sơ trong thờihạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành văn bản giải trìnhhoặc b sung h sơ.

Nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu củacơ quan thuế thì người nộp thuế không thuộc trường hợp được min tin chậm nộp.

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn tiềnchậm nộp đầy đủ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồsơ, cơ quan thuế quản lý trực tiếp ban hành văn bản gửi người nộp thuế:

c.1) Văn bảnkhông chấp thuận đề nghị của người nộp thuế nếu người nộp thuế không đủ điu kiện được min tiền chậm nộp.

c.2) Quyết định về việc miễn tiền chậmnộp nếu người nộp thuế thuộc trường hp được miễn tiền chậm nộp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH chế biến nông lâmsản xuất khẩu Như Xuân không thuộc trường hợp được miễn tiền chậm nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (để th/h);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn