BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3352/TM-CSTNTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 3352/TM-CSTNTN NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU ĐỐI VỚI THUỐC LÁ BAO

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời Công văn của Văn phòng Chính phủ số 3537/VPCP-KTTH ngày 09/8/2001 về việc quy định giá bán tối thiểu thuốc lá bao sản xuất trong nước theo đề nghị của Tổng Cty TLVN, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Thuốc lá bao sản xuất trong nước là mặt hàng hạn chế sản xuất, lưu thông, không khuyến khích tiêu dùng và hiện nay mặt hàng này không nằm trong danh mục Nhà nước quản lý giá bán (quy định giá bán tối đa hoặc tối thiểu). Do đó, để thực hiện NQ 12/2000/NQ-CP Bộ Thương mại tán thành về chủ trương cần phải có sự quản lý chặt hơn về giá đối với thuốc lá.

2. Tuy nhiên, về biện pháp quản lý cụ thể đề nghị cần có sự nghiên cứu kỹ và thận trọng vì đề nghị của Tcty TLVN chưa đề cập đến một loạt vấn đề quan trọng như:

- Quy định giá phải dựa trên cơ sở tính toán chặt chẽ về các yếu tố thực tế cấu thành giá (giá vốn, chi phí, thuế, lợi nhuận…) và sẽ tác động thế nào đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, không thể tuỳ tiện áp đặt.

- Một vấn đề quan trọng và gay cấn hiện nay là công tác chống buôn lậu thuốc lá đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc. Quy định giá bán tối thiểu như đề nghị của Tcty sẽ tạo điều kiện cho các loại thuốc lá của nước ngoài tràn vào Việt Nam nhiều hơn (ở Campuchia hiện có nhiều loại thuốc lá giá rẻ đang nhập lậu, cạnh tranh quyết liệt với các loại thuốc lá của ta).

- Tác động tới người tiêu dùng và thị trường như thế nào cũng cần phải có sự nghiên cứu đầy đủ.

- v.v…

3. Việc chống bán phá giá không nhất thiết phải bằng biện pháp quy định giá bán tối thiểu mà chủ yếu là các biện pháp quản lý chặt chẽ giá thành và chống trốn lậu thuế (thuế tiêu thụ đặc biệt).

4. Do vậy, Bộ Thương mại đề nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Tcty TLVN có sự nghiên cứu đầy đủ hơn và báo cáo cụ thể, chi tiết về sự cần thiết và các vấn đề liên quan đến quản lý giá mặt hàng thuốc lá. Sau đó, cần có các cuộc họp bàn với các Bộ, ngành liên quan để có ý kiến đóng góp cụ thể và thống nhất về biện pháp quản lý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Lê Danh Vĩnh

(Đã ký)