VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3352/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ vốn XD hạ tầng KCN cao Tp HCM.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 2018/UBND-CNN ngày 31 tháng 3 năm2008, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2839/BKH-KHGDTN &MT ngày 21tháng 4 năm 2008, của Bộ Tài chính tại văn bản số 4897/BTC-NSNN ngày 25 tháng 4năm 2008 về việc hỗ trợ vốn đầu tư Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Việc hỗ trợ đền bù, giải phóngmặt bằng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao thành phố Hồ ChíMinh thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6562/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;- Lưu: VT, KTTH (3b). KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy