VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3353/VPCP-KGVX
V/v kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới (danh sách kèm theo);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Trước tình hình dịch cúm gia cầmđang diễn biến phức tạp, để siết chặt quản lý, ngăn chặn triệt để hơn nữa việcvận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân yêu cầu:

1. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cáctỉnh biên giới tổ chức triển khai thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Công điện số 487/CĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 về việctiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển và kinhdoanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

- Chú trọng công tác tuyên truyền,phổ biến kiến thức, pháp luật cho người dân, giáo dục người dân ý thức tuân thủpháp luật, trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển chung củađất nước, không tham gia, tiếp tay cho việc vận chuyển trái phép gia cầm, sảnphẩm gia cầm qua biên giới và tích cực tham gia, giúp đỡ các cơ quan chức năng,phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm.

- Làm tốt công tác tổ chức, phốihợp hoạt động giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn, kiểm soát thườngxuyên, chặt chẽ các cửa khẩu, lối mòn, lối mở, cánh gà cửa khẩu, khu vực tậpkết hàng hóa gần biên giới, khu vực chợ đầu mối…; đặc biệt chú trọng công táctổ chức thực hiện tại các xã, phường, thôn bản giáp biên giới; điều tra, pháthiện và xử lý thật nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện thời gian tạm giữ vớithời hạn tối đa hoặc tịch thu phương tiện vận chuyển vi phạm theo quy định;thông tin kịp thời, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các vụviệc vi phạm bị bắt giữ và các hình thức xử phạt.

2. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòngkhẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ trên các nội dung, nhiệm vụ được giao. Thực hiện phân công và quyđịnh trách nhiệm cụ thể, đồng thời có chính sách khen thưởng kịp thời đối vớicác đơn vị, cá nhân lập thành tích xuất sắc; tổ chức các đoàn công tác thườngxuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chínhquyền địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân đấu tranh vớitội phạm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ: Công thương, NN&PTNT, Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (03),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định