BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3354/BGDĐT-GDTX
V/v: hướng dẫn tổng kết năm học 2008-2009 về GDTX

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thựchiện kế hoạch năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫncác sở GD&ĐT tổ chức tổng kết năm học 2008-2009 đối với GDTX cụ thể nhưsau:

1.Căn cứ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vềnhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thườngxuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009; công văn số 7583/BGDĐT-GDTXngày 20/8/2008 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009đối với GDTX; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến GDTX và các vănbản chỉ đạo khác của địa phương, sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở GDTX tổ chứctổng kết năm học 2008-2009.

2.Sở GD&ĐT xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 và phương hướng nhiệmvụ năm học 2009-2010 gửi về Bộ GD&ĐT. Nội dung báo cáo gồm có hai phần:

-Báo cáo tổng hợp (theo mẫu gửi kèm);

-Biểu thống kê số liệu (theo các biểu 1, 2a,b,c, 3,4 đính kèm). Thờigian chốt số liệu để báo cáo là 31/5/2009.

3.Thời hạn gửi báo cáo về Bộ chậm nhất là ngày 15/6/2009.

ĐểBộ có thông tin kịp thời cho công tác tổng kết năm học, đề nghị các sở gửi báocáo theo thư điện tử cùng với gửi theo đường công văn.

Địachỉ gửi báo cáo: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục thường xuyên), số 49 ĐạiCồ Việt, Hà Nội. Điện thoại liên lạc (kèm số fax): 04 38 684 194.

E-mail:vugdtx@moet.edu.vn hoặc kieuthibinh@gmail.com

BộGD&ĐT yêu cầu các ông (bà) Giám đốc sở GD&ĐT triển khai thực hiện vàbáo cáo đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo yêu cầu tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDTX

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Công Hinh

MẪU HƯỚNG DẪN

(kèm theo công văn số 3354/BGDĐT-GDTX , ngày 22 tháng 4năm 2009)

UBND TỈNH (TP) ……….......
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: /SGDĐT-GDTX
V/v: báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 về GDTX

………., ngày tháng năm 2009

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2008-2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤNĂM HỌC 2009-2010 VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2008 - 2009

1.Khái quát chung

Nêurõ về đặc điểm, tình hình và những thuận lợi, khó khăn (khách quan, chủ quan)của địa phương trong năm học 2008 – 2009

2.Về nhiệm vụ triển khai chỉ thị 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ thị 33/2006/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục và cuộcvận động “Hai không”

a)Việc triển khai chỉ thị 06-CT/TƯ: Nêurõ các biện pháp tổ chức, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh” (tham mưu, phối hợp với các cơ quan hữu quan trongtổ chức, quản lý, chỉ đạo các cơ sở GDTX thực hiện); kết quả (đã làm được, chưalàm được, nguyên nhân);

b)Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung đã được phátđộng trong toàn ngành: Nêu cụ thể cácbiện pháp đã thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo: quản lý chỉđạo, hướng dẫn thực hiện các chương trình GDTX, đổi mới phương pháp dạy học,kiểm tra, đánh giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên môn, xử lý các trườnghợp vi phạm về đạo đức nhà giáo, vi phạm các quy chế về chuyên môn; đổi mớicông tác thi đua khen thưởng tạo động lực mới trong việc nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác của GDTX; kết quả (đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân).

3.Củng cố và phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX, tăng cường cơ sở vật chất,thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học

a)Các biện pháp đã thực hiện: SởGD&ĐT đã có biện pháp gì trong việc tham mưu, chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫnthực hiện; chính quyền địa phương đã quan tâm như thế nào đến hoạt động này,các văn bản thể hiện quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách (nếu có); sựphối hợp tham gia của các Hội, các tổ chức và các đoàn thể khác trên địa bàntrong việc thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt là trong việc tổ chức các lớp họcchuyên đề đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và các lớp tập huấn thuộc cácchương trình, dự án có liên quan.

b)Kết quả đạt được:

-Nêu cụ thể số lượng các trung tâm GDTX (cấp tỉnh, cấp huyện), trung tâm ngoạingữ, tin học, trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), trường Bổ túc văn hóa (nếucó), bao nhiêu cơ sở mới được thành lập; tỷ lệ tăng/giảm so với năm học2007-2008; đầu tư xây dựng được bao nhiêu (phòng học, phòng làm việc, phòng thínghiệm, thực hành …), bao nhiêu cơ sở được đầu tư, tính bình quân/mỗi cơ sởGDTX; Trong đó, có bao nhiêu trung tâm HTCĐ được đầu tư xây dựng trụ sở làmviệc hoặc được bố trí trụ sở độc lập;

-Số lượng cán bộ, giáo viên (cơ hữu) của các cơ sở GDTX tăng, giảm so với năm họctrước; bình quân số giáo viên trên mỗi loại cơ sở GDTX; thiếu giáo viên ở nhữngmôn học nào, vùng nào; bao nhiêu % số người được tham gia học tập nâng caotrình độ, đào tạo nâng chuẩn trong năm học; bao nhiêu cán bộ, giáo viên đượctham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn,tin học, ngoại ngữ; đã tổ chức được bao nhiêu lớp tập huấn, bao nhiêu hội thảo,hội thi, hội giảng, tham quan học tập, …

-Triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm HTCĐ ban hànhtheo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 và Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách TW chocác TTHTCĐ: tiến độ, kết quả, những vướng mắc trong khi thực hiện các văn bảnnày.

c)Đánh giá khái quát:

Đánhgiá những mặt đã làm tốt, làm được, chưa làm được trong việc tham mưu, chỉ đạophát triển mạng lưới, phát triển quy mô giáo dục; đầu tư, xây dựng cơ sở vậtchất, mua sắm thiết bị dạy học, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và xây dựngđội ngũ cho các TTGDTX, TTHTCĐ, trong năm học 2008-2009, …. Những biện pháp haygiải pháp mới đã được sử dụng và có hiệu quả thiết thực trong năm học này;nguyên nhân của những mặt chưa làm được.

4.Công tác chống mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

a)Biện pháp thực hiện:Nêu rõ nhữngbiện pháp, cách thức đã triển khai thực hiện 3 nội dung nhiệm vụ nêu tại mụcIII, của công văn số 7583/BGDĐT-GDTX ngày 20/8/2008 về hướng dẫn nhiệm vụ nămhọc 2008-2009 đối với GDTX. Trong đó nêu rõ những biện pháp, cách thức mới đượcsử dụng và có hiệu quả.

b)Kết quả cụ thể đạt được trong năm học 2008-2009:

-Số học viên đang theo học chương trình Xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục sau khibiết chữ (XMC&GDTTSKBC);

-Tổng dân số trong độ tuổi từ 15-25, số người biết chữ (tổng số, nữ, người dântộc), đạt tỷ lệ %;

-Tổng dân số trong độ tuổi từ 26-35, số người biết chữ (tổng số, nữ, người dântộc), đạt tỷ lệ %;

-Tổng dân số trong độ tuổi từ 36 trở lên, số người biết chữ (tổng số, nữ, ngườidân tộc), đạt tỷ lệ %;

-Số xã (phường) đạt chuẩn XMC-PCGDTH/tổng số xã (phường), đạt tỷ lệ %. Danh sáchcác đơn vị không đạt chuẩn hoặc mất chuẩn XMC-PCGDTH.

-Kết quả hoạt động của các TTHTCĐ (số lượng các lớp học, số lượt người họcchuyên đề theo các lĩnh vực, ….)

-Chính sách, biện pháp của địa phương để huy động thanh thiếu niên trong độ tuổichưa học xong tiểu học tiếp tục học theo chương trình GDTTSKBC và thực hiệnnhiệm vụ củng cố kết quả XMC, PCGD tiểu học (nêu tên các văn bản, nếu có).

c)Đánh giá khái quá: Những mặt đã làmtốt, làm được, chưa làm được trong việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiệnnhiệm vụ trên.

5.Công tác bổ túc văn hóa

a)Các biện pháp triển khai thực hiện: Nêucụ thể các biện pháp, cách thức đã triển khai thực hiện 5 nội dung nhiệm vụ nêutại mục IV, của công văn số 7583/BGDĐT-GDTX ngày 20/8/2008 về hướng dẫn nhiệmvụ năm học 2008-2009 đối với GDTX. Trong đó nêu rõ những biện pháp, cách thứcmới được sử dụng và có hiệu quả.

b)Kết quả cụ thể đạt được trong năm học 2008-2009:

-Tổng số học viên đang học các lớp bổ túc THCS, kết quả xếp loại học lực cuốinăm học 2008-2009 (tỷ lệ %);

-Tổng số học viên đang học các lớp bổ túc THPT, kết quả xếp loại học lực cuốinăm học 2008-2009 (tỷ lệ%);

-Số học viên bỏ học (không tính số học viên chuyển đi học theo chương trìnhkhác): đối tượng nào bỏ học nhiều, nguyên nhân bỏ học. Ngành giáo dục tỉnh/TPđã có giải pháp gì hạn chế tình trạng học viên bỏ học,…

-Tình hình thực hiện chương trình, sách giáo khoa (thuận lợi, khó khăn); cáchoạt động đổi mới phương pháp, đánh giá chất lượng dạy-học, …

-Các biện pháp đã thực hiện để nâng cao chất lượng dạy học bổ túc THCS và bổ túcTHPT

c)Đánh giá khái quát: Những mặt đã làm tốt, làm được, chưa làm được trongviệc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trên.

6.Công tác đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoạingữ, tin học

a)Các biện pháp đã thực hiện: Nêu cụthể những biện pháp, cách thức đã triển khai thực hiện 3 nội dung nhiệm vụ nêutại mục V, của công văn số 7583/BGDĐT-GDTX ngày 20/8/2008 về hướng dẫn nhiệm vụnăm học 2008-2009 đối với GDTX và Quyết định số 30/2008/BGDĐT ngày 06/6/2008của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra vàcấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình GDTX. Trong đó nêu rõ nhữngbiện pháp, cách thức mới được sử dụng và có hiệu quả.

b)Kết quả cụ thể đạt được trong năm học 2008-2009:

-Kết quả thực hiện việc liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TCCN tại các TTGDTX theo Quyếtđịnh số 42/2008/BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

-Số lượng người học ngoại ngữ, tin học ở các cấp độ; Số người được cấp chứng chỉngoại ngữ, tin học

c)Đánh giá khái quát:

7.Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu người học (cáclớp chuyên đề)

a)Các biện pháp đã triển khai thực hiện:Nêu rõ các biện pháp, cách thức đã triển khai thực hiện 3 nội dung nhiệm vụ nêutại mục VI, của công văn số 7583/BGDĐT-GDTX ngày 20/8/2008 về hướng dẫn nhiệmvụ năm học 2008-2009 đối với GDTX. Trong đó nêu rõ những biện pháp, cách thứcmới được sử dụng và có hiệu quả.

b)Kết quả cụ thể đạt được trong năm học 2008-2009:

-Mở được bao nhiêu lớp phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ theo các chuyênđề đáp ứng nhu cầu người học; biên soạn được bao nhiêu bộ tài liệu, chươngtrình, huy động bao nhiêu báo cáo viên tham gia, huy động được bao nhiêu kinhphí tổ chức các lớp học …;

-Số liệu cụ thể về số lượt học viên học chuyên đề; có bao nhiêu chuyên đề đã tổchức, tên các chuyên đề.

c)Đánh giá khái quát:

8.Các hoạt động khác: Các biện pháp,cách chức đã triển khai thực hiện 3 nội dung nhiệm vụ nêu tại mục VII, của côngvăn số 7583/BGDĐT-GDTX ngày 20/8/2008 về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2008-2009đối với GDTX; nêu rõ những biện pháp, cách thức mới được sử dụng và có hiệuquả.

9.Kết luận:

-Đánh giá tổng quát;

-Nêu những thành quả nổi bật đã đạt được trong năm học 2008-2009; Những tồn tại;yếu kém: nguyên nhân; bài học rút ra sau một học kỳ thực hiện nhiệm vụ năm học2008-2009 về cơ chế, chính sách; về công tác quản lý, chỉ đạo; về các điều kiệnhỗ trợ khác.

II.PHƯƠNG THỨC NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010

Trêncơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2008-2009 của ngành và tình hìnhcụ thể của địa phương, các sở GD&ĐT và các cơ sở GDTX đề xuất phương hướng,nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với GDTX.

III.NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)

Nơi nhận:
-
-

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)


Biểu số 1

UBNDTỈNH/TP ………………

SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤCTHƯỜNG XUYÊN

Năm học 200 ..-200 ..

(Kèm theo báo cáo số ………./BC-SGD&ĐT-GDTX, ngày ….tháng … năm 200 ..)

Số TT

Tên ĐVHC cấp huyện

Số xã, phường, thị trấn

Số cơ sở Giáo dục thường xuyên

Cơ sở vật chất của các TTGDTX

Cơ sở vật chất của TTHTCĐ

TTGDTX Huyện

TT HTCĐ

TT
TH, NN

Trường BTVH

Số phòng học

Số phòng TN

Số thư viện

Số máy tính

Số TT có trụ sở riêng

Số TT có tủ sách riêng

Số TT có TB riêng

Tổng số

Kiên cố

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Cộng 1

Trung tâm GDTX cấp tỉnh: Số lượng: …………. TT

Trung tâm TH, NN cấp tỉnh: Số lượng: ………....TT

Tổng cộng:

NGƯỜI LẬP BIỂU

…………., ngày ….. tháng …. năm 200 …
GIÁM ĐỐC

Ghi chú: Cột (13): ghi sốlượng TTHTCĐ có trụ sở độc lập …; Cột (14): ghi số lượng TTHTCĐ có thư việnhoặc tủ sách độc lập;

Cột(15) ghi số TTHTCĐ đã được trang bị loa đài, đầu đĩa, tivi…. độc lập).

Biểu số 2a

UBNDTỈNH/TP ………………

SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN CƠ HỮUVÀ HỢP ĐỒNG TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Năm học 200 ..-200 ..

(Kèm theo báo cáo số ………./BC-SGDĐT-GDTX, ngày …. tháng… năm 200 ..)

Số TT

Tên ĐVHC cấp huyện

Đội ngũ cán bộ quản lý

Đội ngũ giáo viên

Số lượng

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Số lượng

Trình độ CM của GV cơ hữu

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Chuyên môn

Đã bồi dưỡng

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Cơ hữu

Hợp đồng

Trên chuẩn

Đạt chuẩn

Chưa đạt chuẩn

Đạt chuẩn

Chưa đạt chuẩn

QLGD

QLNN

LLCTTC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

TTGDTX tỉnh

Tổng cộng:

NGƯỜI LẬP BIỂU

…………., ngày ….. tháng …. năm 200 …
GIÁM ĐỐC

Ghi chú: - Các cụm chữviết tắt: QLGD = quản lý giáo dục; QLNN = Quản lý nhà nước; LLCTTC = Lý luậnchính trị từ trung cấp trở lên

-Chuẩn về trình độ: của TT GDTX căn cứ các Điều 13 (đối với giám đốc, 14 (đốivới phó giám đốc) và 25 (đối với giáo viên) của Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa TT GDTX ban hành theo Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007.

Biểu số 2b

UBNDTỈNH/TP ………………

SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN CƠ HỮUVÀ HỢP ĐỒNG TRONG CÁC TRUNG TÂM TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

Năm học 200 ..-200 ..

(Kèm theo báo cáo số ………./BC-SGDĐT-GDTX, ngày …. tháng… năm 200 ..)

Số TT

Tên ĐVHC cấp huyện

Đội ngũ cán bộ quản lý

Đội ngũ giáo viên

Số lượng

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Số lượng

Trình độ CM của GV cơ hữu

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Chuyên môn

Đã bồi dưỡng

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Cơ hữu

Hợp đồng

Trên chuẩn

Đạt chuẩn

Chưa đạt chuẩn

Đạt chuẩn

Chưa đạt chuẩn

QLGD

QLNN

LLCTTC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

TTTH, NN tỉnh

Tổng cộng:

NGƯỜI LẬP BIỂU

…………., ngày ….. tháng …. năm 200 …
GIÁM ĐỐC

Ghi chú: Căn cứ về chuẩntrình độ của giám đốc: khoản 2, Điều 14; phó giám đốc: khoản 2, Điều 16 và củagiáo viên: Điều 26 của Quy chế Tổ chức và của TT Ngoại ngữ - Tin học ban hànhkèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007;

Biểu số 2c

UBNDTỈNH/TP ………………

SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN ĐANG LÀMVIỆC TRONG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Năm học 200 ..-200 ..

(Kèm theo báo cáo số ………./BC-SGDĐT-GDTX, ngày …. tháng… năm 200 ..)

Số TT

Tên ĐVHC cấp huyện

Tổng số CB, GV

Đội ngũ Cán bộ quản lý

Đội ngũ giáo viên biệt phái

ĐN báo cáo viên, cộng tác viên

Ghi chú

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Tổng số

Nữ

Dân tộc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tổng cộng:

NGƯỜI LẬP BIỂU

…………., ngày ….. tháng …. năm 200 …
GIÁM ĐỐC

Biểu số 3

UBNDTỈNH/TP ………………

SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN ĐANG HỌC CÁC CHƯƠNGTRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Năm học 200 ..-200 ..

(Kèm theo báo cáo số ………./BC-SGDĐT-GDTX, ngày …. tháng… năm 200 ..)

Số TT

Tên ĐVHC cấp huyện

Xóa mù chữ

Giáo dục TTSKBC

Bổ túc THCS

Bổ túc THPT

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Tổng số

Thành phần

Tổng số

Thành phần

Tổng số

Thành phần

Tổng số

Thành phần

Ứng dụng CNTT-TT

Tin học A,B,C

Ngoại ngữ A,B,C

Chuyên đề

Nghề ngắn hạn

Nữ

Dân tộc*

Ngoài* độ tuổi

Nữ

Dân tộc

Nữ

Dân tộc*

18 tuổi trở lên

Nữ

Dân tộc*

21 tuổi trở lên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

TTGDTX tỉnh

TTTH,NN tỉnh

Tổng cộng:

NGƯỜI LẬP BIỂU

…………., ngày ….. tháng …. năm 200 …
GIÁM ĐỐC

Ghi chú*: - TTSKBC làviết tắc của “tiếp tục sau khi biết chữ”

-Cột (5) là học viên thuộc dân tộc ít người, cột (6) là số HV: từ 26 tuổi trởlên (vùng khó khăn) và từ 36 tuổi trở lên (vùng thuận lợi);

-Cột (18), (19), (20), (21), (22) lần lượt là số lượt người đã và đang học cácchương trình Công nghệ thông tin truyền thông; tin học, ngoại ngữ; các lớpchuyên đề; học nghề ngắn hạn tại các cơ sở GDTX trong năm học 200 … - 200 …

Biểu số 4

UBNDTỈNH/TP ………………

SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIỂU THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG MÙ CHỮ THEO ĐỘ TUỔI

Năm học 200 ..-200 ..

(Kèm theo báo cáo số ………./BC-SGDĐT-GDTX, ngày …. tháng… năm 200 ..)

Độ tuổi

Dân số trong độ tuổi

Người mù chữ trong độ tuổi

Tỷ lệ (%) người mù chữ trong độ tuổi

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Từ 15 đến 25

Từ 26 đến 35

Từ 36 trở lên

Tổng cộng:

* Ghi chú: - Tổng số xã/phường/thị trấn hiện có tại địa phương:……………………………………………………………………………………………………….

-Tổng số xã/phường/thị trấn đạt chuẩn XMC-PCGDTH: …………….................………………….Đạt tỷ lệ: ..……………………………………………………%;

-Các xã/phường/thị trấn chưa đạt chuẩn XMC-PCGDTH: …………………………….. (ghi rõ tên cácđơn vị này, nếu nhiều, có thể lập danh sách đính kèm)

NGƯỜI LẬP BIỂU

…………., ngày ….. tháng …. năm 200 …
GIÁM ĐỐC