BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3354/TCHQ-KTTT
V/v trả lời thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đối với PTVT nhập khẩu để tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Hải Yến.
(181 phố Sơn Đạo, Cốc Lếu, TP Lào Cai)

Trả lời công văn số 24/CV-CT ngày 23/3/2008 của Côngty TNHH thương mại Hải Yến về việc thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đối với phươngtiện vận tải nhập khẩu để tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1- Theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CPngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, thì:

Trường hợp của Công ty TNHH thương mại Hải Yến hỏi,nếu Dự án đầu tư của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tạiDanh mục A và B Phụ lục I hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ vàsố xe ôtô từ 4 chỗ ngồi đến 7 chỗ ngồi nhập khẩu để tạo tài sản cố định được BộKhoa học và Công nghệ xác nhận là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyềncông nghệ thì được miễn thuế nhập khẩu (kể cả phần góp vốn bằng phương tiện vậntải).

2- Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 149/2003/NĐ-CPngày 04/12/2003 của Chính phủ, thì:

Cơ sở nhập khẩu hàng hoá (ôtô dưới 24 chỗ ngồi) thuộcdiện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 1 Nghị định 149/2003/NĐ-CP phảinộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá này ở khâu nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH thươngmại Hải Yến được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc