VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3354/VPCP-KGVX
V/v ban hành Thông tư hướng dẫn về quy trình xác định, trình tự thủ tục hồ sơ xác nhận nạn nhân chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tại công văn số 8014/VPCP-KGVX ngày09 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhânđã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, ban hành Thông tư hướngdẫn về quy trình xác định, trình tự thủ tục hồ sơ xác nhận nạn nhân chất độchóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam; báo cáo Thủ tướngChính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2012. Đến nay Bộ chưa có báo cáo về tìnhhình thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêucầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thành việc ban hànhThông tư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Trợ lý TTCP, Cổng TTĐTCP; các Vụ: KTTH, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định