TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33544/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Giải trí - Truyền thông Q.net
Địa chỉ: Số 34 TT4, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
MST: 0101513294

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 285/CV-2014 không ngày của Công ty TNHH Giải trí - Truyền thông Q.net hỏi chínhsách thuế về chi phí hỗ trợ cho khách hàng, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếgiá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng,quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thuvề bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đấtkhi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiềnthưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tàichính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu vềbồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phátthải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đốivới cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ,cơ sở bồi thường phải lập hoá đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối vớibán hàng hoá, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổchức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành,khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định. "

- Căn cứ Điều 9, Chương II Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định các khoản chi được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế:

"1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiệnsau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chisau:...

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quyđịnh của pháp luật...

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từnglần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán khôngdùng tiền mặt... "

2. Các khoản chi không được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thunhập doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp, một số trường hợp về khoản chi không được trừ đượcquy định như sau:

...

g) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại,hoa hồng môi giới (không bao gồm hoa hồng bảo hiểm theo quy định của pháp luậtvề kinh doanh bảo hiểm, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá, hoa hồng trả cho nhàphân phối của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp); chi tiếp tân, khánh tiết, hộinghị; chi hỗ trợ tiếp thị chi hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ.

Tổng số chi phí được trừ không bao gồm cáckhoản chi quy định trên đây; đối với hoạt động thương mại không bao gồm giá muacủa hàng hóa bán ra.

Khoản chi thuộc diện khống chế chi phí tạiĐiểm này bao gồm cả chi biếu, tặng, cho khách hàng... "

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trảlời nguyên tắc như sau:

- Trường hợp Công ty có chi tiền hỗ trợ chokhách hàng để khách hàng thực hiện các chương trình khuyến mãi, thúc đẩy thịtrường, phát triển khách hàng cho Công ty thì khoản chi này Công ty không phảikê khai, tính nộp thuế GTGT; Công ty căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chitiền, cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền hỗ trợ thì lập chứng từ thu theo quyđịnh.

- Đối với khoản chi hỗ trợ khách hàng nếu Côngty đáp ứng điều kiện tại Điều 9, Chương II Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủ nêu trên thì khoản chi này được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nhưng không vượt quá 15% tổng số chiđược trừ theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo cho Công ty TNHHGiải trí - Truyền thông Q.net biết và thực hiện theo đúng quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến