TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33546/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
Địa chỉ: số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
MST: 0102069804

Cụcthuế TP Hà Nội nhận được công văn số 89/2014/VIS-KT ngày 11/06/2014 của Công tyCổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam hỏi chính sách thuế về thủ tục hợp nhấtCông ty, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

-Căn cứ Điểm 1, Điều 152, Chương VIII Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định hợpnhất doanh nghiệp:

"1.Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thểhợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cáchchuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợpnhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. "

-Căn cứ Điểm 4, Điều 16, Mục 4, Chương II Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế, quyđịnh:

"4.Hợp nhất doanh nghiệp

Doanhnghiệp hợp nhất là doanh nghiệp mới, tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụvà lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp bị hợp nhất chuyển sang. Các doanhnghiệp bị hợp nhất sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

a)Doanh nghiệp bị hợp nhất:

Khicó Hợp đồng hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp bịhợp nhất phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế.Hồ sơ gồm:

-Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

-Bản sao không yêu cầu chứng thực Hợp đồng hợp nhất.

Trongthời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thựchiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệulực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

b)Doanh nghiệp hợp nhất:

Trongthời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,doanh nghiệp hợp nhất phải làm thủ tục đăng ký thuế để được Giấy chứng nhậnđăng ký thuế mới. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luậtvề đăng ký mới doanh nghiệp. "

-Căn cứ Tiết e, Điểm 3, Điều 10, Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định thời hạn nộp hồ sơ khaithuế:

"e)Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách,hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt độngchậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanhnghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu,giải thể, chấm dứt hoạt động. "

-Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ:

+Tại Tiết a. Điểm 1, Điều 21, Chương III quy định xử lý hóa đơn trong các trườnghợp không tiếp tục sử dụng:

"1.Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụngtrong các trường hợp sau:

a)Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còngọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báophát hành còn chưa sử dụng. "

+Tại Điều 27, Chương IV quy định báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

"...Tổchức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sửdụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu;giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơquyết toán thuế... "

+Tại Tiết b, Điểm 2, Điều 29, Chương IV quy định hủy hóa đơn:

"b)Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hoáđơn. Thời hạn hủy hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báovới cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sửdụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổchức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hoá đơn chậm nhất là mười (10)ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lạiđược hoá đơn đã mất. "

Căncứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Namvà Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương (Công ty bị hợp nhất) hợp nhấtthành Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (Công ty hợp nhất) thì:

-Đối với Công ty bị hợp nhất: Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện hợp nhất, Công ty bị hợp nhấtphải nộp hồ sơ quyết toán thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quanthuế quản lý; Công ty bị hợp nhất thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã sốthuế với cơ quan thuế và phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báophát hành còn chưa sử dụng. Công ty thực hiện hủy hóa đơn không tiếp tục sửdụng theo quy định tại Điều 29 Chương IV Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/03/2014 của Bọ Tài chính.

-Đối với Công ty hợp nhất: Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy địnhtại Điểm 4, Điều 16, Mục 4, Chương II Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012của Bộ Tài chính nêu trên.

Cụcthuế TP Hà Nội thông báo cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam biếtvà thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến