TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33549/CT-HTr
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuậtViễn thông Hà Nội
Địa chỉ: Số6 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
MST:0102374420

Cụcthuế TP Hà Nội nhận được công văn số 29/2014/HTE /TC ngày 16/06/2014 của Công tycổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội hỏi chính sách thuế về hóa đơn chứngtừ, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

-Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ:

+Tại Điểm 1, Điều 4, Chương I quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn gồm:

"1.Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặtgiấy.

a)Tên loại hoá đơn...

b)Ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoáđơn...

c)Tên liên hóa đơn...

d)Số thứ tự hoá đơn...

đ)Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e)Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

g)Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thànhtiền ghi bằng số và hằng chữ...

h)Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày,tháng, năm lập hoá đơn

i)Tên tổ chức nhận in hoá đơn

k)Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt... "

+Tại Điểm 3, Điều 4, Chương I quy định một số trường hợp hóa đơn không nhấtthiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

"a)Tổ chức kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hoáđơn không nhất thiết phải cố chữ ký người mua, dấu của người bán trong trườnghợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hoá đơn dịchvụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b)Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừtrường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hoá đơncó đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

...

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơnvới số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinhdoanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp vàtrên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫnhóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức "dấu của người bán"

- Các trường hợp khác theo hướng dẫn củaBộ Tài chính. "

+Tại Tiết d và Tiết đ, Điểm 2, Điều 16, Chương III quy định cách lập một số tiêuthức cụ thể trên hóa đơn:

"d)Tiêu thức "người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) "

Trườnghợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủyquyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóađơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

đ)Tiêu thức "người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) "

Riêngđối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng,FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn.Khi lập hoá đơn tại tiêu thức "người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) ",người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

Khilập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trênhóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài. "

Căncứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc:

- Trường hợp mua bán hàng hóa, dịch vụthì trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điểm 1,Điều 4, Chương I Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chínhnêu trên, cụ thể:

+Tại tiêu thức "người mua hàng": người mua ký và ghi rõ họ tên trừtrường hợp mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhấtthiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức"người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)", người bán hàng phải ghi rõ làbán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

+Tại tiêu thức "người bán hàng": thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tênvà đóng dấu đơn vị trên hóa đơn trừ trường hợp bên bán hàng có văn bản của cơquan thuế quản lý hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức"dấu của người bán". Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêuthức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho ngườitrực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phíatrên bên trái của tờ hóa đơn.

Đềnghị Công ty căn cứ các quy định trên để yêu cầu bên bán lập hóa đơn theo đúngquy định.

Cụcthuế TP Hà Nội thông báo cho Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nộibiết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến