TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3355/CT-TTHT
V/v đặt in hoá đơn cho chi nhánh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Công Ty cổ phần thương mạiHóc môn
Địa chỉ: 53/1D Lý Thường kiệt, TT Hóc Môn , TP.HCM
Mã số thuế: 0302481483

Trả lời văn thư số 47/HTC-2015 ngày 27/03/2015của Công ty về đặt in hóa đơn cho đơn vị trực thuộc; Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 1b Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vịtrực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngcùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuếgiá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu,tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủthuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phảiđăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứngdịch vụ:

+ Tại Khoản 2 Điều 8 qui định:

“Tổ chức kinh doanh đặt in hoá đơnphải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờhoá đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt inhóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵnphía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên,mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” đểsử dụng.”

+ Tại Khoản 4 Điều 9 qui định:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hoáđơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05)ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạnmười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơngồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóađơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức có các đơn vịtrực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuếgiá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báophát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vịtrực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chứcthực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơnvị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợpCông ty có các đơn vị trực thuộc muốn sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công ty thìthực hiện theo Khỏan 2 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC Trường hợp Chi nhánh trựcthuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công ty nhưng kê khai thuế GTGT riêng thìtừng chi nhánh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lýtrực tiếp. Trường hợp Chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của Công ty nhưngCông ty thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho Chi nhánh thì Chi nhánh khôngphải Thông báo phát hành hoá đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp Chế;
- P.KT4;
- Lưu: (VT,TTHT).
780-3008956/15-ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga