BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3356/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trảlời công văn số 5589/CV-THNVDT ngày 24/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh vềviệc hướng dẫn hoàn thuế trong trường hợp nộp thừa, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căncứ hướng dẫn tại Khoản 2(b, c) Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp củalần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục)quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuếnộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướngdẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậmnộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộpthuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm akhoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản nàymà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuếgửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giảiquyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.”

Căncứ hướng dẫn nêu trên: Trường hợp doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp lớn hơnsố tiền thuế phải nộp, tuy nhiên trong 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh sốtiền thuế nộp thừa, hàng tháng doanh nghiệp vẫn phát sinh số thuế GTGT phải nộpthì doanh nghiệp không thuộc trường hợp được hoàn số thuế GTGT nộp thừa nêutrên theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 củaBộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lờiđể Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí